กรมการพัฒนาชุมชน รับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ณ สถานที่ปฏิบัติงาน (Site Visit)

20 กรกฎาคม 2565 /

12:36 น.