แจ้งหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หนังสือฯ ที่ มท 0410/ว2899 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563)

21 ธันวาคม 2563 /

12:27 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 ศูนย์ เรื่อง ส่งเอกสารจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หนังสือประทับตรา ที่ มท 0410/ว 1972 และ มท 0410/ว 1973 ลว. 1 กันยายน 2563)

01 กันยายน 2563 /

16:55 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หนังสือประทับตรา ที่ มท 0410/ว 1851 ลว. 20 สิงหาคม 2563)

20 สิงหาคม 2563 /

15:53 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรม) (หนังสือประทับตรา ที่ มท 0410/ว 1750 ลว. 4 สิงหาคม 2563)

04 สิงหาคม 2563 /

15:00 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 ศูนย์ เรื่อง ส่งเอกสารชุดคู่มือการพัฒนาองค์การและเตรียมความพร้อมในการปรับองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (หนังสือ ที่ มท 0410/ว 1638 และ มท 0410/ว 1639 ลว. 23 กรกฎาคม 2563)

23 กรกฎาคม 2563 /

17:17 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด หน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง เรื่อง การจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน (หนังสือ ที่ มท 0410/ว 3345 และ มท 0410/ว 1437 ลว. 26 มิถุนายน 2563)

17 กรกฎาคม 2563 /

14:18 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด หน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทุกแห่ง เรื่อง การส่งเสริมค่านิยมองค์การ กรมการพัฒนาชุมชน (หนังสือ ที่ มท 0410/ว 028, หนังสือประทับตรา มท 0410/ว 1331 และ มท 0410/ว 1332 เรื่อง การส่งเสริมค่านิยมองค์การ กรมการพัฒนาชุมชน ลว. 12 มิถุนายน 2563)

12 มิถุนายน 2563 /

14:16 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด **ด่วนที่สุด** เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หนังสือ ที่ มท 0410/ว 1158 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563)

22 พฤษภาคม 2563 /

15:06 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หนังสือฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0410/ว 0784 ลว. 31 มีนาคม 2563)

01 เมษายน 2563 /

17:33 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด และหน่วยงานในสังกัด เรื่อง การประเมินผลค่านิยมองค์การ กรมการพัฒนาชุมชน (หนังสือฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0410/ว 0732, มท 0410/ว 0733, มท 0410/ว 016 ลว. 26 มีนาคม 2563)

26 มีนาคม 2563 /

18:32 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด **ด่วนที่สุด** เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หนังสือฯ ที่ มท 0410/ว 0728 ลว. 26 มีนาคม 2563)

26 มีนาคม 2563 /

15:32 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง ขอแก้รายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนของตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด รอบการประเมินที่ 1 – 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแบบฟอร์มเสนอการพัฒนานวัตกรรม (หนังสือฯ ที่ มท 0410/ว 0465 ลว. 24 กุมภาพันธ์ 2563)

24 กุมภาพันธ์ 2563 /

15:00 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หนังสือฯ ที่ มท 0410/ว 0341 ลว. 12 กุมภาพันธ์ 2563) (บัญชีการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฯ)

12 กุมภาพันธ์ 2563 /

14:27 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด และหน่วยงานส่วนกลาง เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หนังสือ ที่ มท 0410/ว 008 และ มท 0410/ว 0262 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563)

03 กุมภาพันธ์ 2563 /

17:00 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หนังสือฯ ที่ มท 0410/ว 0249 ลว. 31 มกราคม 2563)

03 กุมภาพันธ์ 2563 /

10:10 น. /

ดาวน์โหลด