แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบการประเมินที่ 2 ตัวชี้วัดงานทีม ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ (หนังสือฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0410/ว57 ลว. 8 กันยายน 2564)

08 กันยายน 2564 /

15:41 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หนังสือฯ ที่ มท 0410/ว2048 ลว. 29 กรกฎาคม 2564)

29 กรกฎาคม 2564 /

17:56 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบการประเมินที่ 2 (หนังสือฯ ที่ มท 0410/ว1318 ลว. 28 พฤษภาคม 2564)

28 พฤษภาคม 2564 /

16:20 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด เรื่องส่งคู่มือการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หนังสือฯ ที่ มท 0410/ว 1268 ลว. 24 พฤษภาคม 2564)

24 พฤษภาคม 2564 /

18:10 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบการประเมินที่ 2 ตัวชี้วัดงานทีม ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากร (หนังสือฯ ที่ มท 0410/ว869 ลว. 31 มีนาคม 2564)

31 มีนาคม 2564 /

19:00 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หนังสือฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0410/ว381 ลว. 8 กุมภาพันธ์ 2564)

08 กุมภาพันธ์ 2564 /

19:15 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หนังสือฯ ด่วนที่สุด มท 0410/ว 360 ลว. 5 กุมภาพันธ์ 2564)

08 กุมภาพันธ์ 2564 /

15:10 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หนังสือฯ มท 0410/ว 308 ลว. 2 กุมภาพันธ์ 2564)

02 กุมภาพันธ์ 2564 /

17:00 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด และหน่วยงานส่วนกลาง เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หนังสือฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0410/ว 240 และ มท 0410/ว 241 ลว. 27 มกราคม 2564)

28 มกราคม 2564 /

08:34 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 ศูนย์ เรื่อง ส่งเอกสารจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หนังสือประทับตรา ที่ มท 0410/ว 1972 และ มท 0410/ว 1973 ลว. 1 กันยายน 2563)

01 กันยายน 2563 /

16:55 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หนังสือประทับตรา ที่ มท 0410/ว 1851 ลว. 20 สิงหาคม 2563)

20 สิงหาคม 2563 /

15:53 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรม) (หนังสือประทับตรา ที่ มท 0410/ว 1750 ลว. 4 สิงหาคม 2563)

04 สิงหาคม 2563 /

15:00 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 ศูนย์ เรื่อง ส่งเอกสารชุดคู่มือการพัฒนาองค์การและเตรียมความพร้อมในการปรับองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (หนังสือ ที่ มท 0410/ว 1638 และ มท 0410/ว 1639 ลว. 23 กรกฎาคม 2563)

23 กรกฎาคม 2563 /

17:17 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด หน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง เรื่อง การจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน (หนังสือ ที่ มท 0410/ว 3345 และ มท 0410/ว 1437 ลว. 26 มิถุนายน 2563)

17 กรกฎาคม 2563 /

14:18 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด หน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทุกแห่ง เรื่อง การส่งเสริมค่านิยมองค์การ กรมการพัฒนาชุมชน (หนังสือ ที่ มท 0410/ว 028, หนังสือประทับตรา มท 0410/ว 1331 และ มท 0410/ว 1332 เรื่อง การส่งเสริมค่านิยมองค์การ กรมการพัฒนาชุมชน ลว. 12 มิถุนายน 2563)

12 มิถุนายน 2563 /

14:16 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด **ด่วนที่สุด** เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หนังสือ ที่ มท 0410/ว 1158 ลว. 22 พฤษภาคม 2563)

22 พฤษภาคม 2563 /

15:06 น. /

ดาวน์โหลด