แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การดำเนินโครงการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (หนังสือฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0410/ว 019 ลว. 25 มกราคม 2566)

25 มกราคม 2566 /

19:09 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (หนังสือฯ ที่ มท 0410/ว248 ลว. 18 มกราคม 2566)

23 มกราคม 2566 /

13:00 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หนังสือฯ ที่ มท 0410/ว396 ลว. 19 มกราคม 2565)

19 มกราคม 2565 /

20:04 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 (หนังสือฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0410/ว140 ลว. 13 มกราคม 2565)

13 มกราคม 2565 /

13:29 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หนังสือฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0410/ว3803 ลว. 24 ธันวาคม 2564)

24 ธันวาคม 2564 /

17:11 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบการประเมินที่ 2 ตัวชี้วัดงานทีม ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ (หนังสือฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0410/ว57 ลว. 8 กันยายน 2564)

08 กันยายน 2564 /

15:41 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หนังสือฯ ที่ มท 0410/ว2048 ลว. 29 กรกฎาคม 2564)

29 กรกฎาคม 2564 /

17:56 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบการประเมินที่ 2 (หนังสือฯ ที่ มท 0410/ว1318 ลว. 28 พฤษภาคม 2564)

28 พฤษภาคม 2564 /

16:20 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด เรื่องส่งคู่มือการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หนังสือฯ ที่ มท 0410/ว 1268 ลว. 24 พฤษภาคม 2564)

24 พฤษภาคม 2564 /

18:10 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบการประเมินที่ 2 ตัวชี้วัดงานทีม ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากร (หนังสือฯ ที่ มท 0410/ว869 ลว. 31 มีนาคม 2564)

31 มีนาคม 2564 /

19:00 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หนังสือฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0410/ว381 ลว. 8 กุมภาพันธ์ 2564)

08 กุมภาพันธ์ 2564 /

19:15 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หนังสือฯ ด่วนที่สุด มท 0410/ว 360 ลว. 5 กุมภาพันธ์ 2564)

08 กุมภาพันธ์ 2564 /

15:10 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หนังสือฯ มท 0410/ว 308 ลว. 2 กุมภาพันธ์ 2564)

02 กุมภาพันธ์ 2564 /

17:00 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด และหน่วยงานส่วนกลาง เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หนังสือฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0410/ว 240 และ มท 0410/ว 241 ลว. 27 มกราคม 2564)

28 มกราคม 2564 /

08:34 น. /

ดาวน์โหลด