คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คำสั่งกรมฯ ที่ 419/2563 ลว. 27 มีนาคม 2563)

27 มีนาคม 2563 /

16:30 น. /

ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตาม คณะทำงานขับเคลื่อนและคณะทำงานประเมินผลโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อเสนอขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2020 กรมการพัฒนาชุมชน (คำสั่งกรมฯ ที่ 347/256๒ ลว. 18 เมษายน 2562)

18 เมษายน 2562 /

15:31 น. /

ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรและหน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนการส่งเสริมการใช้ค่านิยมองค์การ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คำสั่งกรมฯ ที่ 83/2562 ลว. 28 มกราคม 2562)

28 มกราคม 2562 /

19:00 น. /

ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงาน และคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน (คำสั่งกรมฯ ที่ 47/2562 ลว. 17 มกราคม 2562)

17 มกราคม 2562 /

17:00 น. /

ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาการแบ่งงานและหน้าที่รับผิดชอบของส่วนราชการ และการปรับปรุงกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (คำสั่งกรมฯ ที่ 50/2561 ลว. 15 มกราคม 2561) และแก้ไขเพิ่มเติม (คำสั่งกรมฯ ที่ 1334/2561 ลว. 28 ธันวาคม 2561)

28 ธันวาคม 2561 /

17:30 น. /

ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงาน และคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน (คำสั่งกรมฯ ที่ มท 1142/2561 ลว. 12 พฤศจิกายน 2561)

12 พฤศจิกายน 2561 /

20:00 น. /

ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงาน และคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน (คำสั่งกรมฯ ที่ 159/2561 ลว. 16 กุมภาพันธ์ 2561)

16 กุมภาพันธ์ 2561 /

18:00 น. /

ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงาน และคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน (คำสั่งกรมฯ ที่ 700/2560 ลว. 9 ตุลาคม 2560)

09 ตุลาคม 2560 /

19:22 น. /

ดาวน์โหลด