คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (คำสั่งกรมฯ ที่ 1744/2565 ลว. 22 พฤศจิกายน 2565)

22 พฤศจิกายน 2565 /

19:20 น. /

ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และคณะทำงานขับเคลื่อนสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 กรมการพัฒนาชุมชน (คำสั่งกรมฯ ที่ 308/2565 ลว. 25 กุมภาพันธ์ 2565)

25 กุมภาพันธ์ 2565 /

17:26 น. /

ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดตัวชี้วัด กำกับติดตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คำสั่งกรมฯ ที่ 1285/2564 ลว. 14 กันยายน 2564)

14 กันยายน 2564 /

18:25 น. /

ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และคณะทำงานขับเคลื่อนสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 กรมการพัฒนาชุมชน (คำสั่งกรมฯ ที่ 592/2564 ลว. 6 พฤษภาคม 2564)

06 พฤษภาคม 2564 /

16:14 น. /

ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และสาขาบริการภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน (คำสั่งกรมฯ ที่ 206/2564 ลว. 5 กุมภาพันธ์ 2564)

05 กุมภาพันธ์ 2564 /

18:28 น. /

ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (คำสั่งกรมฯ ที่ 4/2564 ลว. 4 มกราคม 2564)

07 มกราคม 2564 /

18:08 น. /

ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดตัวชี้วัด กำกับติดตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (คำสั่งกรมฯ ที่ 1321/2563 ลว. 8 ตุลาคม 2563)

08 ตุลาคม 2563 /

17:20 น. /

ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงาน และคณะทำงานเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) กรมการพัฒนาชุมชน (คำสั่งกรมฯ ที่ 1083/2563 ลว. 26 สิงหาคม 2563)

26 สิงหาคม 2563 /

11:35 น. /

ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คำสั่งกรมฯ ที่ 419/2563 ลว. 27 มีนาคม 2563)

27 มีนาคม 2563 /

16:30 น. /

ดาวน์โหลด