พช. ประชุมพิจารณาข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.

นายวสันต์ ชิงชนะ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีคณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อจัดทำข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน ได้แก่ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก กอง และเทียบเท่า และพัฒนาการจังหวัด เพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดให้มีมาตรฐานและเป็นธรรม โดยมีความสอดคล้องกับงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ภารกิจของหน่วยงาน ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประเด็นการประเมินผู้บริหารองค์การ และนโยบายสำคัญ

กรมการพัฒนาชุมชน ประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยการประเมินความสำเร็จของงานอันเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตลอดรอบการประเมินด้วยวิธีการที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด โดยเปรียบเทียบผลงานกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติราชการตามเกณฑ์มาตรฐาน ผลงานที่ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานกำหนดร่วมกันไว้ ตั้งแต่ต้นรอบการประเมินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน และเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการด้วย

ข่าว : กพร.กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)