กพร.กรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ส่งเสริมการเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระดับพื้นที่ ณ จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2565

นางสาวเตือนใจ บุญทิม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล ศึกษารูปแบบการดำเนินงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และส่งเสริมสนับสนุนผลงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้ข้อมูลจากรายงานข้อมูลป้อนกลับ (Feedback Report) ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลงานให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่งผลงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร เสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่ ผลงาน : การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสมุทรสาคร ในการนี้ นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายจักรินทร์ ทิพย์โยธา ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนักวิชาการฯ ได้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของกรมฯ ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป

ข่าว : กพร.กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)