กพร. กรมการพัฒนาชุมชน ประชุมขับเคลื่อนตัวชี้วัดทีม ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 7 มิถุนายน 2565

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมประจำเดือน (มิถุนายน 2565) โดยมี นางสาวเตือนใจ บุญทิม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้แจ้งในที่ประชุมเรื่อง การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีการกำชับในประเด็นต่าง ๆ และเน้นย้ำในเรื่องการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ดำเนินการประเด็นที่ไม่ครบถ้วน ให้แล้วเสร็จภายในห้วงเวลาที่ต้องรายงาน ได้แก่  1) ข้อมูลผู้บริหาร 2) Social Network 3) การจัดการเรื่องร้องเรียน และร่วมกันจัดทำมาตรการในประเด็นแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และการรับสินบน

ข่าว : กพร.กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)