พช. เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565” ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.

นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco webex meetings โดยมีคณะทำงานฯ ตัวแทนของสำนัก กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในการเตรียมความพร้อมฯ ผ่านระบบออนไลน์ในครั้งนี้

กรมการพัฒนาชุมชนได้เสนอผลงานที่ได้ประยุกต์หลักการของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไว้ในการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อรับการคัดเลือกเป็น “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565” พร้อมนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้คัดเลือกให้มีผู้แทนของประชาชนซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลฯ

ข่าว : กพร. กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)