กพร. กรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างกรมการพัฒนาชุมชนในส่วนภูมิภาค ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.

นางสาวเตือนใจ บุญทิม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเก็บข้อมูล และรับฟังความคิดเห็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานในส่วนภูมิภาค ตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกกลุ่มงาน ร่วมให้การต้อนรับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) กรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานพัฒนาชุมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ตลอดจนพาเยี่ยมชมการดำเนินงานในพื้นที่ที่มีการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของกรมฯ และใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพงานของกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป

ข่าว : กพร. กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)