กพร. กรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างกรมการพัฒนาชุมชนในส่วนภูมิภาค ณ จังหวัดราชบุรี

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.

นางสาวเตือนใจ บุญทิม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อเก็บข้อมูล และรับฟังความคิดเห็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานในส่วนภูมิภาค ตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางทศมนพร พุทธจันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นางนิตยา มะลิขาว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกกลุ่มงาน ร่วมให้การต้อนรับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) กรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมแควอ้อม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ได้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ตลอดจนพาเยี่ยมชมการดำเนินงานในพื้นที่ที่มีการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของกรมฯ และใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพงานของกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป

ข่าว : กพร.กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)