กพร. กรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ส่งเสริมการขับเคลื่อนการเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐในระดับพื้นที่ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2565

นางสาวเตือนใจ บุญทิม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนการเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ในระดับพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูล ศึกษารูปแบบการดำเนินงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการในพื้นที่ และส่งเสริมสนับสนุนผลงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานก.พ.ร เพื่อถอดบทเรียนและพัฒนาปรับปรุงผลงาน ให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม ซึ่งผลงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ได้แก่ผลงาน "พ่อให้ แม่ก่อ สานต่อโดยชุมชน"

ในการนี้นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางจามจุรี ลิ้มกุลวราภิวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มสตรีทอผ้า ได้ให้การต้อนรับและมีการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของกรมฯ และใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพงานของกรมการพัฒนาชุมชน

นอกจากการพบปะคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มสตรีทอผ้า ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่สนับสนุนให้ชุมชนมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้ว ได้มีการเยี่ยมชมการดำเนินงานซึ่งขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์หัตถกรรมบ้านเขาเต่า ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข่าว : กพร.กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)