พช. ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินในพื้นที่ปฏิบัติงาน PMQA 4.0 ครั้งที่ 2

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.

นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินในพื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนางสาวเตือนใจ บุญทิม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และชี้แจงรายละเอียดการประชุมในครั้งนี้

ข่าว : กพร. กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)