กพร. กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรม “รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 

นางสา่วเตือนใจ บุญทิม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 (26 June, International Day against Drug Abuse and lllicit Trafficking) โดยร่วมกล่าวปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ณ ห้องสัมมนา 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้มุ่งมั่นในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2565 นี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์และพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภายใต้กรอบแนวคิดของการรวมพลังเพื่อให้พ้นภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน นำไปสู่จุดหมาย “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” ในโอกาสนี้ข้าพเจ้านายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ขอนำคณะทำงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรมการพัฒนาชุมชน (ศอ.ปส.พช.) และคณะทำงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ขอประกาศเจตนารมณ์ ในการต่อต้านยาเสพติดและขอปฏิญาณว่า “ข้าพเจ้า นายสมคิด จันทมฤก ขอจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประพฤติตนเป็นคนดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด ไม่เสพ ไม่ผลิต ไม่ค้า หรือให้การสนับสนุน ขอร่วมเป็นพลังในการต่อต้านยาเสพติด เฝ้าระวังยาเสพติดในครอบครัว ชุมชน และสังคม จะร่วมทำความดี เสียสละ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญา อย่างสุดกำลังเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสังคมและประเทศชาติปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน

ข่าว : กพร. กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)