กพร. กรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างกรมการพัฒนาชุมชน ในส่วนภูมิภาค ณ จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.

นางสาวเตือนใจ บุญทิม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูล และรับฟังความคิดเห็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานในส่วนภูมิภาค ณ จังหวัดปราจีนบุรี ในการนี้ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการฯ ของกลุ่มงานต่าง ๆ ได้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ตลอดจนเยี่ยมชมการดำเนินงานในพื้นที่ที่มีการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของกรมฯ และใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพงานของกรมการพัฒนาชุมชน

ข่าว : กพร. กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)