พช. ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินในพื้นที่ปฏิบัติงาน PMQA 4.0 ในประเด็น “กรมการพัฒนาชุมชนในอนาคต”

(Visited 1 times, 1 visits today)