กพร. กรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ขั้นตอนที่ 1 และข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ณ จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 9 มิถุนายน 2565

เวลา 09.00 น. นางสาวเตือนใจ บุญทิม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล ศึกษารูปแบบการดำเนินงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการในเขตพื้นที่จังหวัดอ่างทอง และส่งเสริมสนับสนุนผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ซึ่งมีผลงานโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด OTOP 100 ร้าน OTOP ไทยยิ้ม ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี ขั้นตอนที่ 1 ในการนี้ นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน และนักวิชาการฯ ได้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของกรมฯ ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน

เวลา 13.00 น ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารและคณะ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการ สำนักงานพัฒนาชุนจังหวัดอ่างทอง ได้ลงพื้นที่ ณ บริษัทอ่างทองโอท๊อปอินเตอร์เทรดเดอร์ (จำกัด) ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เพื่อรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินการโครงการ OTOP 100 ร้าน OTOP ไทยยิ้ม และนำข้อมูลไปประกอบการสนับสนุนการจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เพื่อการตรวจสอบและยืนยันผลงานระดับดีอีกครั้งต่อไป 

ข่าว : กพร.กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)