กพร.กรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ส่งเสริมการเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับพื้นที่ ณ จังหวัดชลบุรี

วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2565

นางสาวเตือนใจ บุญทิม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล ศึกษารูปแบบการดำเนินงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อนำไปเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานเป็นต้นแบบที่จะนำไปสู่การขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ และเป็นการถอดบทเรียนความสำเร็จในพื้นที่ที่มีผลการดำเนินงานชัดเจนเป็นรูปธรรมของโครงการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการชุมชน ซึ่งเป็นผลงานที่กองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี

บ้านเนินบรรพต หมู่ที่ 2 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ที่มีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม โครงการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่ที่กรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น กลุ่มผ้าบาติก กลุ่มเสื้อทำมือ กลุ่มอาหารทะเลสด กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล ฯลฯ ทั้งนี้ ได้รับการอำนวยความสะดวกจาก นางสาวจุฑารัตน์ ชุนเกาะ พัฒนาการอำเภอ  พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน (พัฒนากร) ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสัตหีบ ได้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ โดยมีคณะกรรมการ/สมาชิกกลุ่มอาชีพร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของกรมฯ ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป   

ข่าว : กพร.กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)