พช. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3

วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.

นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการสมัครเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยเป็นการประชุมของคณะทำงานการขับเคลื่อนสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 กรมการพัฒนาชุมชน ต่อเนื่องจากครั้งที่ผ่านมา โดยเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาหารือเกี่ยวกับใบสมัครเข้าร่วมประกวดองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ประเภทองค์กรภาครัฐ โดยใบสมัครประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร และส่วนที่ 2 ซึ่งแบ่งเป็น ขั้น A สิทธิมนุษยชนในองค์กร และขั้น B โครงการ/นวัตกรรมเด่นด้านสิทธิมนุษยชน

  • ขั้น A สิทธิมนุษยชนในองค์กร มีจำนวน 8 ตัวชี้วัด 19 ข้อย่อย คะแนนเต็ม 70 คะแนน เป็นการดำเนินการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร ทั้งในส่วนโครงสร้าง กระบวนการ และผลลัพธ์ว่าได้ตอบโจทย์การ เคารพสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร
  • ขั้น B โครงการ/นวัตกรรมด้านสิทธิมนุษยชน มีจำนวน 5 ข้อคะแนนเต็ม 30คะแนน โดยเป็นการ นำเสนอโครงการหรือนวัตกรรมเด่นด้านสิทธิมนุษยชนขององค์กร ซึ่งได้ดำเนินการไม่เกิน 2 ปีงบประมาณ และ หากเป็นโครงการต่อเนื่องให้ระบุว่าดำเนินการมาแล้วกี่ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณใด และมีการพัฒนาต่อยอดการ ดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างไร

ใบสมัครเข้าร่วมประกวดองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ประเภทองค์กรภาครัฐ

  • กำหนดส่งให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2565

ข่าว : กพร.กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)