พช. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.

นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการสมัครเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยเป็นการประชุมของคณะทำงานการขับเคลื่อนสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 กรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งประกอบด้วย คณะทำงานฯ จากสำนัก กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของส่วนกลางเข้าร่วมประชุม โดยมีนางสาวเตือนใจ บุญทิม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เลขานุการของคณะทำงานฯได้กล่าววัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อพิจารณาหารือเกี่ยวกับใบสมัครเข้าร่วมประกวดองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ประเภทองค์กรภาครัฐ โดยใบสมัครประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร และส่วนที่ 2 ซึ่งแบ่งเป็น ขั้น A สิทธิมนุษยชนในองค์กร และขั้น B โครงการ/นวัตกรรมเด่นด้านสิทธิมนุษยชน

ขั้น A สิทธิมนุษยชนในองค์กร 100 คะแนน น้ำหนักร้อยละ 70 (ประเมินตนเอง) แบ่งเป็น 3 มิติ ดังนี้

  • มิติที่ 1 มิติตัวชี้วัดด้านโครงสร้าง (Structural Indicator) แสดงถึงความตั้งใจหรือเจตจำนงในการเคารพสิทธิมนุษยชนและต้องการยกระดับสิทธิมนุษยชนให้ดียิ่งขึ้น โดยการยอมรับมาตรฐานระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนมาปรับใช้ซึ่งมีตัวชี้วัดที่สำคัญ
  • มิติที่ 2 มิติตัวชี้วัดด้านกระบวนการ (Process Indicator) เป็นตัวชี้วัดเกี่ยวกับเครื่องมือหรือวิธีการที่จะทำให้การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนให้เป็นไปตามเป้าหมาย หรือให้เกิดผลตามนโยบายหรือแผนงานที่กำหนดไว้ มีการนำมิติด้านสิทธิมนุษยชนมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
  • มิติที่ 3 มิติตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์ (Outcome Indicator) เป็นการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานหรือความพยายามที่จะดำเนินการตามโครงการหรือมาตรการต่างๆ เพื่อให้สิทธิด้านต่างๆ เกิดผลขึ้นจริงทั้งในแง่ของสิทธิมนุษยชนในแต่ละด้านหรือกลุ่มเป้าหมาย

ขั้น B การเสนอโครงการ/นวัตกรรม เด่นด้านสิทธิมนุษยชน (ประเมินตนเอง) 100 คะแนน น้ำหนักร้อยละ 30

  • เป็นการนำเสนอโครงการ หรือกิจกรรม หรือนวัตกรรม ที่โดดเด่น และดำเนินการแล้ว ไม่เกิน 2 ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565) โดยให้อธิบายความเป็นมา วัตถุประสงค์ ประโยชน์ การดำเนินการ และผลลัพธ์ และแนบเอกสารหลักฐานประกอบ

องค์กรที่สมัครจะต้องประเมินตนเอง โดยพิจารณาควบคู่กับเอกสารคุณสมบัติและหลักเกณฑ์องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทภาครัฐ ประจำปี 2565 หากมีคะแนนรวมทั้ง 2 ขั้น ไม่ต่ำกว่า 65 คะแนน จึงจะผ่านเกณฑ์เข้าสู่การตรวจประเมินขั้น Site Visit Review

ขั้น Site Visit Review คะแนนเต็ม 100 คะแนน

  • เป็นการตรวจประเมินผลงานเชิงประจักษ์ โดยคณะกรรมการตรวจประเมินในรูปแบบ Online หรือ Onsite โดยองค์กรจะต้องนำเสนอวิสัยทัศน์ความยั่งยืนของการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนทั้งมิติภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนนำเสนอความโดดเด่น แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านสิทธิมนุษยชน แสดงผลลัพธ์สำคัญที่สะท้อนความสำเร็จของการดำเนินงานที่มีความเชื่อมโยงกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 และ/หรือ แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 หรือการนำหลักการสิทธิมนุษยชน มาประยุกต์ใช้กับองค์กร สามารถยกตัวอย่างได้อย่างชัดเจน รวมทั้งอธิบายแนวทางการพัฒนาต่อไปในอนาคต เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ตลอดจนการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
  • เกณฑ์การให้คะแนน

                                             85 คะแนนขึ้นไป = ระดับดีเด่น

                                             75 – 84 คะแนน = ระดับดี

                                             65 – 74 คะแนน = ระดับชมเชย

 

ข่าว : กพร.กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)