พช. พัฒนาศักยภาพคณะทำงาน PMQA 4.0 ครั้งที่ 4/2565 (Application Report : AR)

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น.

กรมการพัฒนาชุมชน ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนางสาวเตือนใจ บุญทิม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุม เกี่ยวกับเทคนิค การจัดทำรายงานผลการพัฒนาองค์การ (Application Report : AR) ตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยมีวิทยากรภาคเอกชน นายถิระ ถาวรบุตร ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท การจัดการคุณภาพ จำกัด เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำข้อมูลใน AR ของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน

คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ได้ร่วมกันจัดทำรายงานผลการพัฒนาองค์การ (Application Report : AR) โดยแบบฟอร์มรายงานแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

  • ส่วนที่ 1 ลักษณะสำคัญขององค์การ และแผนงานการปรับปรุงเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0
  • ส่วนที่ 2 การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0
  • ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์การดำเนินการ

 

ข่าว : กพร. กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)