กพร.พช. ลงพื้นที่ส่งเสริมการเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับพื้นที่ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์  2565

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการพัฒนาชุมชน ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล ศึกษารูปแบบการดำเนินงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการในเขตพื้นที่ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำไปเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานเป็นต้นแบบที่จะนำไปสู่การขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ และเป็นการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ที่ได้เสนอผลงานขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565

 

ข่าว : กพร.กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)