พช. พัฒนาศักยภาพคณะทำงาน PMQA 4.0 ครั้งที่ 3/2565 (การจัดทำแบบฟอร์มการประเมินสถานะของหน่วยงาน)

วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น.

กรมการพัฒนาชุมชน ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนางสาวเตือนใจ บุญทิม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้ารู้ความเข้าใจในการจัดทำแบบฟอร์มการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (แบบฟอร์มที่ 3) และแบบฟอร์มตัวชี้วัด หมวด 7 (แบบฟอร์มที่ 4) รวมทั้งเทคนิคการจัดทำรายงานผลการพัฒนาองค์การ (Application Report : AR) ตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) จากวิทยากรภาคเอกชน นายถิระ ถาวรบุตร ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท การจัดการคุณภาพ จำกัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

แบบประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง (แบบฟอร์มที่ 3 ) ประกอบด้วย 6 หมวด หมวดละ 4 ข้อย่อย แต่ละข้อให้หน่วยงานประเมินโดยเลือกข้อที่ตรงกับการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)และต้องตอบคำถาม ในข้อนั้น ๆ โดยยกตัวอย่างการดำเนินงานที่สำคัญ/เกี่ยวข้องกับพันธกิจหลัก หรืออธิบายโดยสรุปเฉพาะสิ่งที่เป็นสาระสำคัญสะท้อนคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของหน่วยงาน

แบบฟอร์มตัวชี้วัด หมวด 7 (แบบฟอร์มที่ 4) ประกอบด้วย กลุ่มตัววัดผลลัพธ์ที่แสดงถึงการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ทั้งหมด 6 มิติ ในแต่ละมิติ ให้นำเสนอตัวชี้วัดมา 5 ตัว

  • ต้องนำเสนอตัวชี้วัดในกลุ่มตัววัดสำคัญ อย่างน้อย 1 ตัว
  • ในแต่ละกลุ่มตัววัด สามารถนำเสนอตัวชี้วัดได้มากกว่า 1 ตัว แต่ไม่เกิน 3 ตัว
  • ไม่ควรนำเสนอตัวชี้วัดเดียวกันซ้ำในหัวข้ออื่น ๆ

กรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้ความสำคัญกับระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ด้วยการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 เป็นการประเมินของหน่วยงาน ซึ่งจะทำให้ทราบว่าตนเองอยู่ในระดับใด มีจุดเด่น หรือควรปรับปรุง พัฒนาในเรื่องใด

การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง หน่วยงานควรประเมินสถานะของตนเองตามความเป็นจริง เพื่อให้ผลการประเมินสะท้อนการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะทำให้หน่วยงานได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และตรงกับความต้องการที่แท้จริงของหน่วยงานในการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0

ข่าว : กพร. กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)