กพร.กรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ส่งเสริมการเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับพื้นที่ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2564

นางสาวเตือนใจ บุญทิม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล ศึกษารูปแบบการดำเนินงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และส่งเสริมสนับสนุนผลงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้ข้อมูลจากรายงานข้อมูลป้อนกลับ (Feedback Report) ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลงานให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่งผลงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา เสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่ ผลงาน : ชุมชนท่องเที่ยว อีสานบูรพาสู่ความยั่งยืน ในการนี้ นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนักวิชาการฯ ได้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของกรมฯ ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป

ชุมชนท่องเที่ยว อีสานบูรพาสู่ความยั่งยืน คือชุมชนในพื้นที่บ้านเนินน้อย หมู่ที่ 20 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่ที่กรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุน อาทิ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มทอผ้า กลุ่มส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมการปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร และพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบโครงการ โคก หนอง นา ทั้งนี้ ได้รับการอำนวยความสะดวกจากนายเนตร ขันคำ พัฒนาการอำเภอท่าตะเกียบ และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ โดยการสนับสนุนพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล ศึกษาวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน การประกอบอาชีพที่มีกระบวนการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า

ข่าว : กพร.กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)