พช. ประชุมคณะทำงาน PMQA 4.0 ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น.

กรมการพัฒนาชุมชน ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนางสาวเตือนใจ  บุญทิม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และมีวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้เป็นวิทยากรภาคเอกชน คือ นายถิระ ถาวรบุตร ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท การจัดการคุณภาพ จำกัด

สำหรับหลักสูตรในการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานฯ เป็นหลักสูตร การพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Public sector Management Quality Award) “มุ่งสู่ความสำเร็จด้วย PMQA 4.0” โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

  • แนวคิดไทยแลนด์ 4.0 และระบบราชการ 4.0
  • PMQA 4.0 คืออะไร
  • แนวคิด PMQA 4.0
  • การพัฒนาองค์การตามเกณฑ์ PMQA 4.0

กรมการพัฒนาชุมชน มุ่งพัฒนาคุณภาพองค์กรให้เป็นระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน (Better Governance, Happier Citizens) และปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่ เพื่อพลิกโฉม (transform) ให้สามารถเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจ และเป็นพึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง (Credible and Trusted Government) ดังนี้

  1. เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) คือ การทำงานต้องเปิดเผยและโปร่งใส เปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วม โอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรดำเนินการเองไปให้ภาคส่วนอื่น ดำ เนินการแทน จัดโครงสร้างการทำงานเป็นแนวระนาบ มากกว่าสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง และเชื่อมโยงการทำงาน ราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน
  2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) ทำงานโดยมองไปข้างหน้า (คิดเสมอว่าประชาชน จะได้อะไร) มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ให้บริการเชิงรุก ไม่ต้องรอให้ประชาชนมาขอความช่วยเหลือ จัดบริการ สาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน
  3. มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) การทำ งานต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อเตรียมการ ล่วงหน้า นำองค์ความรู้ที่เป็นสหสาขาวิชามาสร้างนวัตกรรมหรือประยุกต์เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงได้ทันเวลา ปรับตัวให้เป็นสำ นักงานที่ทันสมัย มีขีดสมรรถนะสูง และทำ ให้ข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ ปัจจัยแห่งความสำเร็จของระบบราชการ 4.0 จะต้องประกอบด้วยปัจจัยอย่างน้อย 3 ประการ ดังนี้

  1. การสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม (Collaboration) เป็นการยกระดับการทำงานจากการ ประสานงานกัน (Coordination) หรือทำงานด้วยกัน (Cooperation) ไปสู่การร่วมมือกัน (Collaboration) เป็นการบริหารกิจการบ้านเมืองในรูปแบบ “ประชารัฐ”
  2. การสร้างนวัตกรรม (Innovation) เป็นการคิดค้นและหาวิธีการ หรือศึกษาเรื่องใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดผลกระทบใหญ่ต่อการตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
  3. การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitization/Digitalization) เป็นการผสมผสานการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ อุปกรณ์ สมาร์ทโฟน และเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานร่วมกัน เพื่ออำ นวยความสะดวกแก่ประชาชน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทางได้อย่างมั่นคง ปลอดภัยและประหยัด

ข่าว : กพร. กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)