พช. ประชุมทบทวนภารกิจงานของ สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน และสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น.

กรมการพัฒนาชุมชน ประชุมทบทวนภารกิจงานของ สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน และสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ณ ห้อง Warroom ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ นางสาวเตือนใจ บุญทิม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้แทนกองการเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันประชุมหารือเกี่ยวกับภารกิจงานของสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน และสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เพื่อให้ภารกิจงานสอดคล้องกับนโยบายและแผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปรับภารกิจที่มีความช้ำซ้อนในการปฏิบัติงานให้เกิดความชัดเจนในภารกิจและความรับผิดชอบ

ข่าว : กพร. กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)