พช. ประชุมทบทวนการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.

นางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นำทีมกรมการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย นางสาวเตือนใจ บุญทิม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้แทนกองการเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประชุมทบทวนการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้ภารกิจงานสอดคล้องกับนโยบายและแผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดระบบงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหาร โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ให้เกิดความชัดเจนในภารกิจและความรับผิดชอบ อันจะก่อให้เกิดเอกภาพในการบริหารงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปรับภารกิจที่มีความช้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า เกิดผลสัมฤทธิ์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สามารถเอื้อต่อเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรในทุกระดับ

ณ ห้องประชุมปฏิบัติการหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน สำนักตรวจราชการ ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

ข่าว : กพร. กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)