กพร. พช. ประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น.

นางสาวเตือนใจ บุญทิม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการพัฒนาชุมชน ประชุมกลุ่มกับข้าราชการในสังกัดก เตรียมความพร้อมโครงการ/กิจกรรม ในภารกิจของหน่วยงาน เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข่าว : กพร. กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)