พช. ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Zoom

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.

นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM) ณ ห้องประชุมเฟื่องนคร ชั้น 5 กระทรวงมหาดไทย โดยมีนายบรรจบ จันทร์รัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย นายวิชัย ศรีขวัญ ประธาน ค.ต.ป.มท. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ศสช.) เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อพิจารณาตัวชี้วัด รายละเอียด ค่าเป้าหมายตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อกำหนดเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป และในโอกาสนี้ นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นตัวแทนของกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ โดยกรมการพัฒนาชุมชน มีตัวชี้วัดที่ร่วมรับผิดชอบกับหน่วยงานอื่นภายในกระทรวงมหาดไทย (Joint KPIs) จำนวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่

  • ตัวชี้วัดร้อยละที่ลดลงของครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.
  • ตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ข่าว : กพร. กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)