กพร. Meetings

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 17.00 น.

นางสาวเตือนใจ บุญทิม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการพัฒนาชุมชน ประชุมข้าราชการในสังกัด ร่วมกันถอดบทเรียนและทบทวนวิธีการทำงาน กระบวนการต่าง ๆ ทั้งความสำเร็จ และปัญหาที่เกิดขึ้น หลังจากการจัดประชุมในรับการตรวจประเมินรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings เพื่อนำบทเรียนที่ได้ ไปพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นในการประชุมครั้งต่อไป

ข่าว : กพร. กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)