กพร. ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.

นางสาวเตือนใจ บุญทิม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการพัฒนาชุมชน ประชุมกลุ่มย่อยกับข้าราชการในสังกัดกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เตรียมความพร้อมความพร้อมโครงการ/กิจกรรม ในภารกิจของหน่วยงาน เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ข่าว : กพร. กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)