พช. เตรียมความพร้อม ระบบ ZOOM เพื่อรับการ Site Visit PMQA หมวด 6

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น.

นางสาวเตือนใจ บุญทิม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการพัฒนาชุมชน ประชุมกลุ่มย่อยกับข้าราชการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และทีมงานที่เชี่ยวชาญ ระบบ ZOOM ของสถาบันการพัฒนาชุมชน เตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการจัดการบริหารภาครัฐ (PMQA) ประจำปี พ.ศ. 2564 หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม โดยทดสอบระบบ Link ZOOM ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. เปิดระบบให้ทดสอบเสมือนจริง

ข่าว : กพร. กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)