กพร. พร้อม !! (ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2564)

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.

นางสาวเตือนใจ บุญทิม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการพัฒนาชุมชน ประชุมกลุ่มย่อยกับข้าราชการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เตรียมความพร้อมในการประชุมคณะทำงาน PMQA ของกรมการพัฒนาชุมชน และเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการจัดการบริหารภาครัฐ (PMQA) ประจำปี พ.ศ. 2564 หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม ผ่านระบบ ZOOM โดยคณะผู้ประเมินรางวัลฯ จาก สำนักงาน ก.พ.ร. 

ข่าว : กพร. กรมการพัฒนาชุมชน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)