ประชุมเตรียมความพร้อม รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ณ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวเตือนใจ บุญทิม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการพัฒนาชุมชน และคณะ ลงพื้นที่ให้การสนับสนุนการจัดทำข้อมูลประกอบการเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ผลงาน : โครงการพัฒนาเส้นใยกล้วยเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ และเพื่อการตรวจสอบ และยืนยันผลงานอีกครั้ง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ให้จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) บทบาทของภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมที่ชัดเจน 2) เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วม 3) ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบจากการดำเนินการ (ควรแสดงตัวชี้วัดและผลการดำเนินการเป็นสถิติหรือตัวเลขที่ชัดเจน พร้อมทั้งมีการเปรียบเทียบผลสำเร็จก่อน-หลัง)

นายกิติพล เวชกุล ตรวจราชการการพัฒนาชุมชน และคณะ ได้ให้คำแนะนำในการนำเสนอผลงาน ดังนี้

1) บทบาทของภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมที่ชัดเจน ให้รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย หน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษา ที่เข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ตามกระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการทำงานชุมชน คือ การร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมรับผลของโครงการ และ ร่วมพัฒนาปรับปรุงงานให้ดีขึ้น

2) เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วม คือ การใช้เทคโนโลยี มาสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม เช่น งานวิจัย นวัตกรรม สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Website Facebook line ในการประสานสร้างการมีส่วนร่วม/ความร่วมมือการทำงานระหว่างกลุ่มกับเครือข่าย เป็นต้น

3) ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบจากการดำเนินการ (ควรแสดงตัวชี้วัดและผลการดำเนินการที่เป็นสถิติ หรือตัวเลขที่ชัดเจน พร้อมทั้งมีการเปรียบเทียบผลสำเร็จก่อน-หลัง) โดย ให้นำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมในเชิงเปรียบเทียบก่อนแล ะหลังดำเนินงาน เช่น จำนวนสมาชิก รายได้ ที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง หน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุน ต่อยอด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังจากการดำเนินการ เช่น การใช้ประโยชน์จากต้นกล้วย 1 ต้น เส้นใย เอามาทอผ้า เศษที่เหลือหลังจากปั่นเอาเส้นใยแล้วเอาไปทำเยื่อกระดาษ และไปทำน้ำหมักชีวภาพ จากกระบวนการนี้ ส่งผลอย่างไรต่อชุมชนบ้าง ใน 3 มิติ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ขยายความให้เห็นผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม

โดยมี นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอเมืองปทุมธานี และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมให้ข้อมูลและรับการติดตามและนิเทศงานจากผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

ข่าว : กพร. กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)