พช. ประชุมคณะทำงานฯ ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.

นางปราณี รัตนประยูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานประชุมคณะทำงานกำหนดตัวชี้วัด กำกับติดตามตัวชี้วัด การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 5002 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกร่างตัวชี้วัดและพิจารณาการกำหนดค่าเป้าหมายการวัดของตัวชี้วัดที่พิจารณาเลือก กำหนดค่าน้ำหนักตัวชี้วัด ในการกำหนดเป็นตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการฯ ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)