ปลื้ม!! กรมการพัฒนาชุมชน หนึ่งเดียวของมหาดไทย คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ปี 2563

วันที่ 25 กันยายน 2563

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรม เข้ารับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 รางวัลชมเชยประเภทหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นในเรื่องการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน จากนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯ ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลลูน ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน จัดขึ้นโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นแนวคิดการพัฒนาองค์กรที่นำหลักการสิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานในทุกระดับ เพื่อกระตุ้นทุกภาคส่วนขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนในองค์กร ซึ่งได้นำหลักการของสหประชาชาติและแผนพัฒนาสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 มาเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจเอกชน ที่มีความโดดเด่นเรื่องการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน โดยจะเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนที่สามารถถ่ายทอดการเป็นต้นแบบให้แก่องค์กรอื่น ๆ ต่อไป
กรมการพัฒนาชุมชน ภายใต้การนำของนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คนที่ 29 มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในระดับฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยสนับสนุนให้มีการจัดทำและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นกำลังหลักในการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตลอดระยะเวลา 58 ปี กรมการพัฒนาชุมชนขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยยึดหลักศักดิ์ศรี ศักยภาพของประชาชน ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของประชาชน ด้วยหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และหลักประชาธิปไตย ในการทำงานและตัดสินปัญหา ความต้องการ นำสู่แผนชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหา โดยมีการจัดสรรงบประมาณผ่านภารกิจต่าง ๆ เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) การส่งเสริมกองทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล การสร้างวินัยทางการเงินผ่านกระบวนการออม การส่งเสริมบทบาทของสตรีผ่านกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หรือการสร้างความมั่นคงทางอาหารผ่านแผนปฏิบัติการปลูกผัก 90 วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และมีการสอดแทรกความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้กับบุคลากรในทุกระดับ และผู้นำชุมชน ตลอดจนภาคประชาชนที่เข้ามาร่วมในการพัฒนาชุมชน และเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขจัดความยากจนในทุกรูปแบบและการขจัดความหิวโหย ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และยังเป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 การทำให้หลักคิดสิทธิมนุษยชนเป็นจริงในชีวิตประจำวัน เป็นเรื่องที่ถือปฏิบัติเป็นปกติในทุกกิจกรรมพัฒนาชุมชน ทั้งการพัฒนาผู้นำ การจัดตั้งและบริหารของกลุ่ม/องค์กร กิจกรรมทั้งปวงของชุมชน อยู่บนวิถีประชาธิปไตย การให้โอกาสและให้ประโยชน์อย่างทั่วถึง โดยคำนึงถึงสิทธิพื้นฐานของทุกคนตลอดมา

⏩ ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน เป็น 💥หน่วยงานแรก💥 ของกระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 ประเภทหน่วยงานภาครัฐ จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มีการพัฒนาองค์กรโดยการนำหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานมาบริหารจัดการและการปฏิบัติงานในทุกระดับ และรางวัลดังกล่าวเป็นการยืนยันว่า การดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชนตั้งอยู่บนพื้นฐานของการปกป้องและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้รับบริการทุกกลุ่ม เพื่อสร้างชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

(Visited 1 times, 1 visits today)