มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงาน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.

นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมและให้สัมภาษณ์กับคณะอาจารย์  นักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเรื่องโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของกรมการพัฒนาชุมชนที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงแห่งชาติ รวมถึงบทบาทการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)