พช. ยอดเยี่ยม คว้า 5 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563
นายนิวัติ น้องผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯ ณ ห้องรอยัล จูบีลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 อิมแพคเมืองทองธานี

รางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คัดเลือกและมอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ที่มีผลงานการดำเนินการที่เป็นเลิศทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการภายในองค์กร และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม และแบ่งออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับรางวัลฯ จำนวน 5 รางวัล ได้แก่
1) รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด คือ หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

2) รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ จากผลงาน "การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน" โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ

3) รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม จากผลงาน "การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ (เชียงใหม่100%)" โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

4) รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรางวัลร่วมใจแก้จน ชื่อผลงาน "แก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข” สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม

5) รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรางวัลร่วมใจแก้จน ชื่อผลงาน "ยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการพัฒนาชุมชน

นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวถึงความรู้สึกภายหลังการรับรางวัลว่า "กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ภายใต้การนำของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) การได้รับรางวัลในครั้งนี้ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศ ที่สะท้อนถึงความสำเร็จในการพัฒนาการให้บริการและการพัฒนาองค์การของภาครัฐ นำไปสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติราชการ เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นดำเนินการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเพียรพยายาม ความอดทน หลอมรวมกับความตั้งใจจริงของบุคลากรทุกคนในองค์กร มีผลดำเนินการปรับปรุงองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างโดดเด่น เพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ ให้เทียบเท่าสากลตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เป็นเลิศ สามารถพัฒนาคุณภาพการบริหารงานเพื่อให้ประชาชน ให้ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และพึงพอใจ ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมการบริหารราชการให้มีระบบหรือวิธีการที่ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างความเชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง เกิดความร่วมมือกันในลักษณะบูรณาการ อันเป็นการพัฒนา ส่งเสริม เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน"

นอกจากนี้ เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งกับจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลร่วมใจแก้จน ดังนี้

- จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น ประเภทรางวัลร่วมใจแก้จน จากผลงาน "โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ"

- จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรางวัลร่วมใจแก้จน จากผลงาน "คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น"

- จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรางวัลร่วมใจแก้จน จากผลงาน "โครงการยืมอนาคต เพื่อสร้างอนาคต : บ้านดอนศาลเจ้า จังหวัดสุพรรณบุรี"

(Visited 1 times, 1 visits today)