มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงาน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น.

กรมการพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 50 คน ได้เข้าศึกษาดูงานในด้านโครงสร้าง ภารกิจ วิสัยทัศน์ ขอบเขตและบทบาทหน้าที่การทำงานของกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและศึกษาดูงานองค์กรที่เกี่ยวกับสาขาวิชาพัฒนาสังคม ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ เนื่องจากเป็นองค์กรหลักที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชนบท ด้วยวีธีการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม และเรียนรู้ร่วมกัน ในการจัดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น มีทัศนคติที่ดีในการร่วมมือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน รู้จักสิทธิหน้าที่และปกครองตนเองได้ตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตย โดยมี “พัฒนากร” เป็นข้าราชการหลักที่ทำงานร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน ตำบล เพื่อสร้างพลังชุมชน และใช้พลังชุมชนในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

นอกจากความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับโครงสร้าง ภารกิจ วิสัยทัศน์ ขอบเขตและบทบาทหน้าที่การทำงานของกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว นักศึกษาได้รับความรู้ในเรื่องการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน ในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย ได้ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน ลดรายจ่าย สร้างรายได้ระยะสั้น ทั้งในระดับครัวเรือน และระดับกลุ่มอาชีพ

(Visited 1 times, 1 visits today)