พช. เสนอผลงาน เพื่อรับการคัดเลือก “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563”

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.

กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย โดยนางปราณี รัตนประยูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรม นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนัก กอง และคณะทำงานเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน กรมการพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม พิจารณา และคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งกรมฯ ได้ชี้แจงการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน กิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่ได้ประยุกต์หลักการของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไว้ในการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อรับการคัดเลือกเป็น “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563”

โดยคณะกรรมการติดตาม พิจารณา และคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายพิทยา จินาวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน นางจันทร์ชม จินตยานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน นางสาววีณา เตชาชัยนิรันดร์ ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมธนาคารไทย นางบุญภาดา พึ่งบุญ ณ อยุธยา อรุณเบิกฟ้า ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

โครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน เกิดขึ้นจากความริเริ่มของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ด้วยความมุ่งมั่นให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ (ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม นำหลักการสิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานให้การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานในทุกระดับ เคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ โครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ได้ถูกบรรจุเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญภายใต้กรอบ “วาระแห่งชาติ สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ มีการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งคัดเลือกองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์กรธุรกิจเอกชนที่มีความโดดเด่นในเรื่องการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน มาเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนที่สามารถถ่ายทอดการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรอื่น ๆ พร้อมทั้งรับโล่ประกาศเกียรติคุณจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

 

ข่าว : กพร. กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)