พช. เตรียมความพร้อม Site Visit PMQA หมวด 2 ครั้งที่ 1

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น.

             นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานฯ PMQA  เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ Site Visit ของคณะผู้ประเมินฯ จากสำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีคณะทำงานฯ ผู้ประสานหรือตัวแทนของทุกสำนัก กอง เข้าร่วมประชุม ด้วยความพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)