พช. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.

          นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีสำนัก กอง ซึ่งรับผิดชอบตัวชี้วัดเข้าร่วมประชุมและนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัด ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และพิจารณาข้อมูล ตัวชี้วัด เพื่อบริหารความเสี่ยง ในการยืนยันข้อมูลฯ ดังนี้

          1) ตัวชี้วัดที่ 1 รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)

          2) ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น

(Visited 1 times, 1 visits today)