พช. เตรียมความพร้อม Site Visit PMQA หมวด 2 และ หมวด 6

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

             นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานฯ PMQA  เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ Site Visit ของคณะผู้ประเมินฯ จากสำนักงาน ก.พ.ร. พร้อมกันนี้ นายอาจณรงค์ สัตยพานิช รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และผู้ประสานหรือตัวแทนของทุกสำนัก กอง เข้าร่วมประชุม ด้วยความพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)