พช. ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.

             นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินฯ โดยมีผู้ประสานงานหรือตัวแทนของทุกสำนัก กอง เข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)