ประชุมการดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 13 สิงหาคม 2562  เวลา 09.30 น.

       กรมการพัฒนาชุมชน จัดประชุมการดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 5002 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ โดยมีนายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานในการประชุม และตัวแทนจากสำนัก กอง ศูนย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)