พช. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ณ จังหวัดสงขลา

วันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2562

             นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมการพัฒนาชุมชน ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการแก่ผู้เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การวางระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการในทุกระดับ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มุ่งสู่เป้าหมายการเป็น “องค์กรคุณธรรม” และเพื่อให้การกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน มีความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อให้ระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เป็นกลไกขับเคลื่อนสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์กร และรองรับบริบทของการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการไทยยุค 4.0 และในโอกาสนี้ นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม

           สำหรับกิจกรรมในการประชุมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านองค์กรคุณธรรม ความรู้เกี่ยวกับการบริหารผลการประเมินการปฏิบัติราชการ และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน จาก 14 จังหวัดภาคใต้ จังหวัดละ 2 คน จำนวน 28 คน และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาระบบบริหารและกองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 35 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)