พช. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562

             นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมการพัฒนาชุมชน ณ กรีนเลค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการแก่ผู้เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การวางระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการในทุกระดับ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มุ่งสู่เป้าหมายการเป็น “องค์กรคุณธรรม”

2) เพื่อให้การกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน มีความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3) เพื่อให้ระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เป็นกลไกขับเคลื่อนสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์กร และรองรับบริบทของการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการไทยยุค 4.0

           สำหรับกิจกรรมในการประชุมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านองค์กรคุณธรรม ความรู้เกี่ยวกับการบริหารผลการประเมินการปฏิบัติราชการ และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ จังหวัดละ 2 คน จำนวน 34 คน และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จำนวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)