พช. รับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.

         นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะผู้บริหารกรมฯ นำเสนอผลการดำเนินงานตามภารกิจของกรมฯ ต่อคณะผู้ตรวจประเมินฯ จากสำนักงาน ก.พ.ร. นำโดย ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ โดยมีตัวแทนจากส่วนภูมิภาค ทั้งพัฒนาการจังหวัดและภาคประชาชน ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมนำเสนอ โดยมีผู้บริหารกรมฯ ผอ.สำนัก กอง ศูนย์ฯ เข้าร่วมฯ รับฟัง ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน ทั้งน่ี้ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เข้ารับการตรวจประเมิน เพื่อพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2562 หมวดที่ 2 ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโดดเด่น และมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ เกิดผลลัพธ์ที่สร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยวางยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนงาน ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการสร้างเศรษฐกิจฐานรากมั่งคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ตามยุทธศาสตร์แห่งความสุข (Happiness Strategy)

(Visited 1 times, 1 visits today)