พช. คว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2560 จาก สำนักงาน ก.พ.ร.

วันที่ 11 กันยายน 2560

รางวัล “เลิศรัฐ” เกียรติยศแห่งหน่วยงานภาครัฐ

               นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560 สาขา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ได้รับรางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่บ้านสนวนนอก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานพิธีมอบรางวัล ในงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560 "พลิกโฉมภาครัฐด้วยนวัตกรรม" ในโอกาสนี้ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางวิไลวรรณ ไกรโสดา ผู้ตรวจราชการกรม นายกิติพล เวชกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และคณะผู้บริหาร/ข้าราชการของกรมการพัฒนาชุมชนร่วมในพิธีร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)