ทำเนียบผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นายวัชระ  พัฒนสวัสดิ์  

(18 ก.พ. 2546 - 15 พ.ย. 2547)

 

 

 

นางศิริกุล  กสิวิวัฒน์  

(16 พ.ย. 2547 - 1 ต.ค. 2550

 

 

นายอาจณรงค์  สัตยพานิช  

(2 ต.ค. 2550 - 17 พ.ย. 2552)

 

 

นางสาวศรัณยา  แก่้วพรรณา  

(5 ม.ค. 2553 - 30 ส.ค. 2553)

 

 

นายโชคชัย  แก้วป่อง

(31 ส.ค. 2553 - 25 มี.ค. 2556)

 

 

 

นางสาวพจนา  สุจำนงค์

(1 เม.ย. 2556 - 22 เม.ย. 2558)

นายกิติพล  เวชกุล  

(21 พ.ค. 2558 - 29 มี.ค. 2561)

นายนพรัตน์  ธำรงทรัพย์

(4 มิ.ย. 2561 - 6 เม.ย. 2563)

นายสมชาย  หริกุลสวัสดิ์

(25 พ.ค. 2563 - 4 พ.ค. 2564)

นางสาวเตือนใจ  บุญทิม

(5 พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน)

(Visited 1 times, 1 visits today)