โครงสร้าง/บุคลากร

นางสาวเตือนใจ บุญทิม

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เบอร์ติดต่อ 16013

นางสาวสุทิศา แก้วงาม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ 16049

นางสาวนันทรัตน์ สุขศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ 16309

นางสมจิตร ศิรินาม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ 12673

นายสุพงษ์ ยิ่งสมศาสตร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ 16306

นางสาวกิรติการต์ ขยายแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ 16308

นายชุมพล บุญแน่น

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ 16311

นายมนู ควั่นคำ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ 16310

นางสาวฐิติมา สุทธิวาศ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เบอร์ติดต่อ 16543

(Visited 7 times, 1 visits today)