โครงสร้าง/บุคลากร

นายสมชาย หริกุลสวัสดิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางวิภาวี นิยมสมิต

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนันทรัตน์ สุขศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสมจิตร ศิรินาม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสุพงษ์ ยิ่งสมศาสตร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายชัยทัศน์ จิตแย้ม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวกิรติการต์ ขยายแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวฐิติมา สุทธิวาศ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายชุมพล บุญแน่น

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(Visited 7 times, 1 visits today)