โครงสร้าง/บุคลากร

นางสาวเตือนใจ บุญทิม

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เบอร์ติดต่อ 0 2141 6013

นางสาวนันทรัตน์ สุขศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ 0 2141 6309

นางสาวสุทิศา แก้วงาม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ 0 2141 6049

นายสุพงษ์ ยิ่งสมศาสตร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ 0 2141 6306

นางสาวกิรติการต์ ขยายแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ 0 2141 6308

นายชุมพล บุญแน่น

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ 0 2141 6311

นายมนู ควั่นคำ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ 0 2141 6310

นางสาวทิพวรรณ เทพวงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ 0 2141 2673

.....................................................

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เบอร์ติดต่อ 0 2141 6543

(Visited 7 times, 1 visits today)