โครงสร้าง/บุคลากร

ผอ.jpg

นางสาวเตือนใจ บุญทิม

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เบอร์ติดต่อ 16013

สุทิศา3-1.jpg

นางสาวสุทิศา แก้วงาม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ 16049

นันทรัตน์.jpg

นางสาวนันทรัตน์ สุขศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ 16309

AE.jpg

นางสมจิตร ศิรินาม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ 12673

สุพงษ์.jpg

นายสุพงษ์ ยิ่งสมศาสตร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ 16306

KK.jpg

นางสาวกิรติการต์ ขยายแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ 16308

03-นันทรัตน์.jpg

นายชุมพล บุญแน่น

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ 16311

เจ๊ัชัย..jpg

นายชัยทัศน์ จิตแย้ม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ 16310

01.1-ฐิติมา.jpg

นางสาวฐิติมา สุทธิวาศ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เบอร์ติดต่อ 16543

(Visited 7 times, 1 visits today)