อำนาจหน้าที่

ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีหน้าที่หลัก ดังนี้

พัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีอำนาจหน้าที่เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานภายในกรม ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1) เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม โดยดำเนินการในเรื่องการปรับปรุงภารกิจ โครงสร้างและระบบงานให้เหมาะสม สอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายรัฐบาล และทิศทางการพัฒนาระบบราชการ การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีและการนำเข้านวัตกรรมการบริหารเพื่อการพัฒนาระบบราชการ

2) ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม โดยดำเนินการในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ การถ่ายทอดเป้าหมายระดับองค์การไปสู่ระดับบุคคลและการจัดทำรายงานการพัฒนาระบบราชการ

3) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานภายในกรม โดยดำเนินการในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) การเสริมสร้างขีดสมรรถนะขององค์การและการเสริมสร้างค่านิยมองค์การ

(Visited 1 times, 1 visits today)